ΕΣΠΑ - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεςαίων επιχειρήσεων

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρων και πολυ μικρων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτεας επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλυπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων τησ επιχείρηςησ το 2019, με ελάχιςτο ποςό επιχορήγηςησ τα 5.000 € και μεγιστο τα 40.000 ευρϊ. Το καθεστος της ενίσχυςης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μετρων κρατικής ενίσχυςης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρεχουσας εξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτεας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση τησ Επιτροπής όπωσ τροποποιήθηκε και ισχυει)